logo_male_spiegiel.png

Nasze certyfikaty dla dębowej deski podłogowej

Zapraszamy do współpracy parkieciarzy i sklepy budowlane. Prowadzimy tylko sprzedaż hurtową.

Galeria wybarwień kolorystycznych dębowych desek podłogowych litych i warstwowych:

Certyfikat brykiet

Certyfikat Głównego Instytutu Górnictwa.

zobacz dokument...

Certyfikat CE

CE

Zakład Stolarski Bogumiła Spigiel

Długołęka, ul. Robotnicza 25

55-095 Mirków

2009

EN 14342

Elementy posadzkowe lite z wpustami i wypustami z drewna dębowego, przeznaczone do układania posadzek wewnątrz pomieszczeń techniką przyklejania do podłoża.

Gęstość

średnia ≥ 650 kg/m3

Grubość

20 mm

Reakcja na ogień

Cfl - s1

Emisja formaldehydu

E1

Obciążenie maksymalne (niszczące)

NPD

Śliskość

NPD

Przewodność cieplna

NPD

Trwałość biologiczna

Klasa 1

Certyfikat ITD

ZAKŁAD BADANIA I ZASTOSOWAŃ DREWNA

WOOD TECHNOLOGY INSTITUTE  INSTITUT FÜR HOLZTECHNOLOGIE  
INSTITUT DE TECHNOLOGIE DU BOIS

ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań - POLAND
phone (048-61) 849 24 25, fax: (048-61) 822 43 72 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WSTĘPNE BADANIE TYPU WYRÓB:

Elementy posadzkowe lite z wpustami i wypustami według normy PN-EN 13226:2004 produkowane z litego drewna dębowego.

Nazwa i adres producenta:

"Zakład Stolarski Bogumiła Spigiel"

Długołęka, ul. Robotnicza 25

PL 55-095 Mirków

IDENTYFIKACJA WYROBU

Przedmiotem Wstępnych Badań Typu (WBT) są wykonywane z drewna dębu szypułkowego i/lub bezszypułkowego (Quercus rober i Quercus petraea) elementy posadzkowe lite z wpustami i wypustami zdefiniowane w normie PN-EN 13226:2004 "Podłogi drewniane. Elementy posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami".

Firma Zakład Stolarski Bogumiła Spigiel produkuje elementy posadzkowe lite pod nazwą handlową Deski podłogowe dębowe o wymiarach nominalnych:

  1. grubość: 22mm,

  2. szerokość: 130mm (szerokość podstawowa) oraz 140mm, 160mm i 180mm,

  3. długość: 600mm, 800mm, 1000mm, 1200mm, 1400mm, 1600mm.

Deski podłogowe dębowe produkowane są w wersjach sortymentowych (klasy jakościowe drewna):

- NATURA (klasa I),

- RUSTICAL-STANDARD (klasa II).

Obie wersje sortymentowe są to według normy PN-EN 13226:2004 klasy wolne (sortowane według zasad określonych przez producenta zgodnie z tablicą B.1 normy).

ZAKRES I METODY BADAŃ

Zakres i metody badań i ocen wyrobu przyjęto zgodnie z normą zharmonizowaną z Dyrektywą 89/106 EEC czyli z PN-EN 14342:2006 "Podłogi drewniane. Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie".

WYNIKI

Właściwości ogólne

Zgodność wyrobu z normą PN-EN 13226:2004 potwierdzają wyniki badań i sprawdzeń, wykonane przez Instytut Technologii Drewna w Poznaniu (Sprawozdanie nr 40/2008 z dn. 29.12.2008). Badania te potwierdziły, że przedmiotowe elementy posadzkowe są:

  1. produkowane z odpowiedniej jakości drewna dębowego (gatunki europejskie),
  2. klasyfikowane zgodnie z przyjętymi przez producenta Zasadami Klasyfikacji,
  3. wilgotność elementów jest zgodna z wymaganiami określonymi w normie PN-EN 13226:2004 pkt. 5.3 , tj mieści się w przedziale (9?2)%,
  4. cechy wymiarowe i geometryczne elementów są zgodne z normą PN-EN 13226:2004,
  5. jakość obróbki maszynowej i wykończenia elementów spełnia wymagania normy PN-EN 13226:2004,
  6. średnia twardość strony użytkowej elementów posadzkowych wynosi: 37,2N/mm2,
  7. średnia gęstość drewna o wilgotności użytkowej wynosi: 674kg/m3.

Klasa reakcji na ogień

Produkowane przez firmę Zakład Stolarski Bogumiła Spigiel elementy posadzkowe z drewna dębowego o grubości 20mm i średniej gęstości powyżej 650kg/m3, zgodnie z Tablicą 1 normy PN-EN 14342:2006, można zaklasyfikować bez badań, niezależnie od warunków użytkowania (sposobu łączenia z podłożem) do klasy reakcji na ogień: Cfl-s1.

Emisja formaldehydu

W trakcie produkcji, ani po jej zakończeniu, do ocenianych elementów posadzkowych nie dodaje się materiałów zawierających formaldehydu oznacza to, że zgodnie z Załącznikiem B normy PN-EN 14342:2006, należy zaklasyfikować je, bez badań, do klasy E1.

Zawartość pentachlorofenolu

Elementy posadzkowe produkowane są wyłącznie z drewna dębowego litego, nie poddawanego w żadnej fazie wzrostu ani produkcji działaniu jakichkolwiek substancji chemicznych zawierających pentachlorofenol (PCP), stąd należy przyjąć, że zawartość tego związku w wyrobie jest mniejsza niż 5ppm.

Wytrzymałość na zginanie

Producent nie deklaruje wytrzymałości na zginanie gdyż, nie przewiduje zastosowanie elementów posadzkowych jako posadzki montowanej w konstrukcjach narażonych na obciążenia zginające czyli tak zwanych podłóg samonośnych. Przewiduje ich montaż poprzez przyklejanie do podłoża betonowego.

Śliskość

Producent nie deklaruje śliskości elementów posadzkowych gdyż, nie jest on produkowany i sprzedawany w wersji wykończonej (po montażu zawsze konieczne jest szlifowanie i wykańczanie posadzki).

Przewodność cieplna

Przewodność cieplna ? elementów posadzkowych z drewna dębowego zgodnie z Tablicą 2 normy PN-EN 14342:2006 wynosi (dla gęstości obliczeniowej 650kg/m3) - 0,16W/mK.

Trwałość biologiczna

Zgodnie z normą PN-EN 14342:2006 "Podłogi drewniane. Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie" trwałość biologiczna deklarowana jest poprzez podanie klasy zagrożenia biologicznego w jakiej wyrób może być użytkowany. Definicje klas zagrożenia biologicznego podane są w normach: PN-EN 335-1:1996 "Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas zagrożenia ataku biologicznego. Postanowienia ogólne" i PN-EN 335-2:1996 "Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas zagrożenia ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego".

Oceniane elementy posadzkowe produkowane są z drewna dębowego. Zgodnie z normą PN-EN 350-2:2000 "Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna trwałość drewna litego. Wytyczne dotyczące naturalnej trwałości i podatności na nasycanie wybranych gatunków drewna mających znaczenie w Europie" gatunek ten cechuje odpowiednio:

a) naturalna odporność wobec grzybów rozkładających drewno (twardziel): klasa trwałości 2 (drewno trwałe),

b) naturalna odporność wobec grzybów rozkładających drewno bielaste: klasa trwałości 5 (drewno nietrwałe).

Zgodnie z zasadami, podanymi w normie PN-EN 460:1997 "Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna trwałość drewna. Wytyczne dotyczące wymagań w zakresie trwałości drewna stosowanego w klasach zagrożenia", a dotyczącymi przyporządkowywania naturalnej klasy trwałości drewna (wobec grzybów), klasom zagrożenia atakiem biologicznym, drewno o klasie trwałości 2 i 5, może być użytkowane, bez konieczności wykonywania jakichkolwiek zabezpieczeń przeciwgrzybowych, w klasie zagrożenia 1. Elementy wykonane wyłącznie z dębowego drewna twardzielowego mogły by być użytkowane także w klasach zagrożenia 2 i 3.

PODSUMOWANIE WSTĘPNEGO BADANIA TYPU

Jeżeli wdrożona Zakładowa Kontrola Produkcji będzie zapewniać, że produkowane przez firmę Zakład Stolarski Bogumiła Spigiel dębowe elementy posadzkowe będą miały takie same cechy jak badane i oceniane próbki, to dokonane WBT upoważnia producenta do sporządzenia zgodnej z normą PN-EN 14342: 2006 Deklaracji zgodności EC i stosownego Oznakowania CE.

Klasy i wartości jakie mogą być zamieszczone w oznakowaniu zestawiono w Tabeli.

Tabela: Deklarowane klasy i wartości elementów posadzkowych firmy Zakład Stolarski Bogumiła Spigiel

Cecha wyrobu

Deklarowana klasa lub wartość dla elementów posadzkowych:

dębowe o grubości nie mniejszej niż 20mm

Gęstość

≥650 kg/m3

Reakcja na ogień

Cfl-s1

Emisja formaldehydu

E1

Zawartość pentachlorofenolu1)

≥ 5 ppm

Wytrzymałość na zginanie

NPD

Śliskość

NPD

Przewodność cieplna

0,16W/mK

Trwałość biologiczna

Klasa 1

 
UWAGI: 1) Jeżeli w wyrobie zawartość pentachlorofenolu nie przekracza wartości 5ppm to w Oznakowaniu CE nie zamieszcza się tej informacji. Informację o zawartości tego związku podaje się tylko w przypadku gdy w wyrobie jest go więcej niż 5ppm
Producent deski podłogowej - Spigiel BM Sp. z o.o.